Urdhër i Kryeministrit për KRAT nr. 6, 26 Janar 2017