Kabineti

Lorena PULLUMBI

Drejtore e Kabinetit

Kontakt: Lorena.Pullumbi@mb.gov.al

Robert LILI

Këshilltar

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

Ervin Hoxha

Këshilltar