Postuar më: 04 Korrik 2018

Kënaqësia e publikut me punën e Policisë në Shqipëri

Dokumentat e bashkëngjitura

Studim i realizuar në harkun kohor: Prill – Maj 2018

Programi forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri
(FAZA II, SCPA)