Postuar më: 23 Shkurt 2018

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Nisin aplikimet për të qenë pjesë e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, pas vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e kësaj strukture, në varësi të Ministrisë së Brendshme.

Me qëllim përzgjedhjen e ekspertëve në të mirë, njoftohen të gjithë personat e interesuar të aplikojnë përmes një kërkese me shkrim drejtuar Ministrisë së Brendshme, brenda datës 2 Mars 2018.

Punonjësit do të punësohen në bazë të Kodit të Punës. 

Struktura e re që do të ngrihet, do të ketë 5 nivele punonjësish, që nisin nga Specialist, deri në Drejtor i Përgjithshëm. 

KRAHAS KËRKESËS ME SHKRIM, TË INTERESUARIT DUHET TË BASHKËNGJISIN DOKUMENTET:

- Jetëshkrim;

- Fotokopje e diplomës;

- Fotokopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë përvojën në punë);

- Çdo dokumentacion që vërteton eksperienca të tjera punësimi brenda ose jashtë vendit, të lëshuar nga punëdhënësi;

- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

KANDIDATI I INTERESUAR DUHET TË PLOTËSOJË KRITERET:

- diplomë në Shkenca Ekonomike/Juridike;

- të përmbushë kriteret e përgjithshme të punësimit në Administratën Publike;

- të mos jetë përjashtuar nga Administrata Publike me masë disiplinore;

- të ketë përvojë pune në administratë publike;

- të ketë integritet të lartë profesional e moral; 

*Përvoja në prokurime përbën përparësi për kandidatët;

EKSPERIENCA PUNE

Drejtor i Përgjithshëm: Të ketë jo më pak se 10 vite punë eksperiencë në Administratë Publike, 3 në nivel drejtues;

Drejtor Drejtorie: Të ketë jo më pak se 7 vite punë eksperiencë në Administratë Publike, 2 në nivel drejtues;

Përgjegjës Sektori: Të ketë jo më pak se 3 vite punë në Administratë Publike;

Koordinator: Të ketë jo më pak se 3 vite punë në Administratë Publike;

Specialist: Të ketë jo më pak se 1 vit punë në Administratë Publike.

Shprehja e interesit dhe dokumentet shoqëruese duhet të dërgohen: 

- në adresën elektronike: ministriaebrendshme@gmail.com

- ose në adresën postare: Ministria e Brendshme - Sheshi 'Skënderbej', nr.3 – Tiranë.