Shërbime për Publikun

Shërbime për Publikun

Kontakto me Policinë e Shtetit

Policia e Shtetit - Tiranë Durrës:       112

Policia e Shtetit:                                 129

Shërbimi i Zjarrfikesve:                      128

Shërbimi i Policisë rrugore:                126

Shërbimi i Urgjencës:                         127

Çfarë duhet të dini për lëvizjen në zonën Shengen

Shtetet për të cilat nuk kërkohet vizë: Austri, Belgjikë, Bullgari, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Greqi, Gjermani, Holandë, Hungari, Islandë, Itali, Kroaci, Letoni, Lituani, Luksemburg, Maltë, Norvegji, Poloni, Portugali, Qipro, Republika Çeke, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Lihteshtein, San Marino.

Përjashtohen Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda të cilat janë jashtë zonës Schengen. Për rrjedhojë rregullat e reja nuk aplikohen në këto shtete.

Për informimin mbi kërkesat e hyrjes në këto dy shtete, qytetarët shqiptarë duhet të kontaktojnë Seksionin Konsullor të Ambasadës së Britanisë së Madhe në Tiranë dhe Ambasadën e Irlandës në Greqi.

Si mund të bëhesh pjesë e Gardës së Republikës? Kriteret

Për t’u bërë pjesë e Gardës së Republikës shtetasit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Bazuar në nenin 11 dhe 12, të Ligjit nr. 8869, datë 22.05.2003 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 3, të Rregullores së Personelit të Gardës, miratuar me vendimin nr.66, datë 14.01.2004, të Këshillit të Ministrave

Si organizohen ankandet publike tek Rezervat Materiale të Shtetit?

Rezervat Materiale të Shtetit, të organizuara në 7 drejtori rajonale, në Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Vlorë, Mat dhe Pukë organizojnë periodikisht ankande publike për mallra të sekuestruara apo konfiskuara nga autoritetet.

Lista e Dokumentave për të fituar shtetësinë shqiptare

Procedura  për fitim të shtetësisë shqiptare bazohet në ligjin Nr.8389, datë 05.08.1998 “Për Shtetësinë Shqiptare”, i ndryshuar.

Lista e dokumentacionit ligjor për rifitimin e shtetësisë shqiptare

Lista e dokumentacionit ligjor për rifitimin e shtetësisë shqiptare (sipas kritereve të ligjit nr.8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, i ndryshuar)

Lista e dokumentacionit ligjor për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim

Lista e dokumentacionit ligjor për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim (sipas kritereve të ligjit nr.8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, i ndryshuar)

Lista e dokumentacionit ligjor për heqje dorë nga shtetësia shqiptare

Lista e dokumentacionit ligjor për heqje dorë nga shtetësia shqiptare (sipas kritereve të ligjit nr.8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, i ndryshuar) 

Shtesa në Udhëzimin e përbashkët të Min. P.Jashtme dhe Min. R.Publik për procedurat për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia - 2007

Udhëzim për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin e përbashkët të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Ministrit të Rendit Publik për procedurat dhe dokumentacionin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare – 2007

Parandalim krimi

Kur dilni nga shtëpia apo nga puna, sigurohuni që të gjitha dyert e dritaret të jenë të mbyllura.

Nëse do të largoheni për një kohë të gjatë, kërkojini një fqinji që herë pas here të shikojë shtëpinë tuaj dhe nëse vëren ndonjë veprim të dyshimtë t’ia referojë ato policisë.

Disa këshilla për drejtuesit e mjeteve

Gjatë stinës se ftohte mjegulla, shiu, debora dhe akulli e bejne me te veshtire drejtimin e mjetit. Policia Rrugore i fton te gjithe qytetaret te respektojne kufijte e shpejtesise duke sjelle ne vemendje te tyre rreziqet me te mundshme dhe u kujton disa tregues te rendesishem per drejtimin e mjetit.

Persona në kërkim - Telefononi falas në 112, 129

Nëse keni dijeni për vendndodhjen e persona në kërkim, telefononi menjëherë në nr. falas 112, 129. 

Bashkë ta bëjmë ambjetin ku jetojmë dhe shoqërinë më të sigurt!

Shpallen rezulatet për testimin për Z.GJ.C. në Buçimas dhe Udenisht, Pogradec - 25 Maj '17

Shpallen rezultatet e testimit për nëpunësin e zyrës së Gjendjes Civile, Njësia Administrative Buçimas dhe Njësia Administrative Udenisht,  Bashkia Pogradec.

Njoftim për zhvillimin e procedurës së konkurimit për vende të lira në Zyrat e Gjendjes Civile Buçimas dhe Udenisht - 2 Maj

Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të punonjësve të Zyrës së Gjendjes Civile“, ju informojmë se Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit për pozicionet e lira të Njësisë Administrative Buçimas dhe Udenisht, të krijuara pas lirimit nga detyra të nëpunësve të mëparshëm.

Njoftim për zhvillimin e procedurës së konkurimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gjendjes Civile

Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Brendshëm Nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të punonjësve të zyrës së gjendjes civile“, informojmë se Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit për disa pozicione të punonjësve të zyrave të gjendjes civile, ku përfshihen edhe nëpunësit e komanduar në detyrë, të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar në këtë rregullore, sipas listës së njësive administrative bashkëlidhur. 

Gjendja Civile Qarku Korçë - Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për zhvillimin e procedurës së konkurrimit  për vend të lirë pune 

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM - Bashkia Fier, 22 Nëntor '15

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Elbasan, shpallje për shpronësim në Bashkinë e Elbasanit - 27 tetor

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

 

Shpronësime për shkak të rikonstruksionit të rrugëve të bllokut nr.59, 61 dhe 61/1 Tiranë

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelave bashkëlidhur.

Procedurat për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia - 2001

Udhëzim për procedurat dhe dokumentacionin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare – 2001

Rimbursim i kuponëve për dokumenta biometrike

Rimbursim i kuponëve të vjetër për dokumenta biometrike deri në 31 janar 2015