Buletini Informativ - Janar 2016

Ministria e Punëve të Brendshme raporton Buletinin informativ për muajin Janar 2016, mbi aktivitetin e strukturave të saj, me në qendër Policinë e Shtetit.

Dokumentat e bashkëngjitura