AITPP

AITPP

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike (AITPP)

Misioni i AITPP-së (Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike)

Kryen procesin e inventarizimit dhe transferimit të pronave të paluajtshme shtetërore publike të shtetit në nëjsitë e qeverisjes vendore, drejton procesin e inventarizimit të pasurive të paluajtshme publike që administrohen nga institucionet e pushtetit qendror, dhe bën pregatitjen e akteve që dërgohen për miratim në Këshillin e Ministrave.