Dokumenta

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10192,DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”

Ligj "Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ Nr. 31/2014 PËR SIGURIMIN SHËNDETËSOR TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE TË STRUKTURAVE SPECIALE OPERACIONALE TË POLICISË SË SHTETIT

Ligj “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8668, DATË 23.11.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Ligji "Për pagat e punonjësve të personelit të hetimit, të inspektimit dhe të shërbimeve mbështetëse në(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
VENDIM: PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË PERSONELIT TË HETIMIT, TË INSPEKTIMIT DHE TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE NË SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Ligj për "Të huajt"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligj për "Të huajt"

Ligj për "Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligji 10173, datë 22.10.2009 Për Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

Vendim nr.942, datë 9.10.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së(...)

Postuar më: 22 Tetor 2013
VENDIM Nr. 942, datë 9.10.2013 PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 5 të ligjit nr. 90/2012,(...)

Ligj "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"

Postuar më: 14 Tetor 2013
LIGJ Nr.10 391, datë 3.3.2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"
Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

Postuar më: 14 Tetor 2013
LIGJ Nr.10 488, datë 5.12.2011:Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar