Dokumenta

Kodi Rrugor

Postuar më: 02 Dhjetor 2014

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10192,DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”

Ligj "Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ Nr. 31/2014 PËR SIGURIMIN SHËNDETËSOR TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE TË STRUKTURAVE SPECIALE OPERACIONALE TË POLICISË SË SHTETIT

Ligj “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8668, DATË 23.11.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Ligji "Për pagat e punonjësve të personelit të hetimit, të inspektimit dhe të shërbimeve mbështetëse në(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
VENDIM: PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË PERSONELIT TË HETIMIT, TË INSPEKTIMIT DHE TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE NË SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Ligj për "Të huajt"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligj për "Të huajt"

Ligj për "Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligji 10173, datë 22.10.2009 Për Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë