Dokumenta

Vendim për dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare punonjësit të Policisë, në rast të dëmtimit të(...)

Postuar më: 08 Mars 2017
V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS SË MENJËHERSHME FINANCIARE PUNONJËSIT TË POLICISË, NË RAST TË DËMTIMIT TË RËNDË TË PRONËS, PËR SHKAK TË DETYRËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikave 1, shkronja(...)

Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike(...)

Postuar më: 24 Nëntor 2016
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit

Ligji Nr.108/2013, 'Për të Huajt'

Postuar më: 15 Maj 2016
Ligji Nr.108/2013 'Për të Huajt', ndryshime dhe shtesa

Lligji "Për Kontrollin Kufitar"

Postuar më: 30 Mars 2016
Projektligji për Kontrollin Kufitar

Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit

Postuar më: 27 Janar 2016
Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit

Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015

Postuar më: 08 Maj 2015
Kryeministri _ Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015 'Miratimi i strukturës dhe organikës së MPB' (i ndryshuar)