Dokumenta

Ligji Nr.108/2013, 'Për të Huajt'

Postuar më: 15 Maj 2016
Ligji Nr.108/2013 'Për të Huajt', ndryshime dhe shtesa

Lligji "Për Kontrollin Kufitar"

Postuar më: 30 Mars 2016
Projektligji për Kontrollin Kufitar

Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit

Postuar më: 27 Janar 2016
Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit

Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015

Postuar më: 08 Maj 2015
Kryeministri _ Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015 'Miratimi i strukturës dhe organikës së MPB' (i ndryshuar)

Kodi Rrugor

Postuar më: 02 Dhjetor 2014