Dokumenta

Vendim për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit

Postuar më: 17 Tetor 2017
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në vijim IKMT-ja, është institucion qendror, buxhetor, person juridik, publik, në varësi të ministrit përgjegjës për ruajtjen dhe sigurinë e territorit e të ndërtimeve, në vijim(...)