Postuar më: 17 Tetor 2017

Vendim nr.332, datë 17.3.2010 për përcaktimin e formës, elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë