Dokumenta

Shtesë fondi për blerje të automjeteve për Prefektet e Qarqeve

Postuar më: 17 Janar 2018
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.109/2017, “Për buxhetin e vitit(...)

Krijohet Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Postuar më: 12 Janar 2018
VENDIM PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.83, DATË 28.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË PËR ZBATIMIN E REFORMËS TERRITORIALE” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 10,(...)

Ligji per Sistemin e Adresave

Postuar më: 17 Tetor 2017
Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë mënyrën e krijimit e të administrimit të sistemit kombëtar të adresave, si dhe kriteret për vendosjen e adresës së saktë e unike për çdo ndërtesë, apartament dhe truall të lirë brenda së(...)

Ligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të(...)

Postuar më: 22 Dhjetor 2016
Ky projektligj parashikon disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar , në nenet 2, 11, 13, 14, 17, 23, 27, 32, 33, 41, 50, 51, 52, 56, 60, 61, 66, 67, 73 dhe 74. Gjithashtu, janë(...)

Udhëzimi për hartimin dhe shpalljen e listave zgjedhore të Qershorit 2017

Postuar më: 09 Dhjetor 2016
Ministri i Punëve të Brendshme Saimir Tahiri në bazë të detyrimeve të Kodit Zgjedhor ka nxjerr udhëzimin për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017.

Ligji "Për sistemin e adresave"

Postuar më: 02 Shtator 2016

Ligji "Për Prefektin e Qarkut"

Postuar më: 20 Korrik 2016

Ligj Nr.14/2016 Për identifikimin dhe regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë

Postuar më: 12 Janar 2016
LIGJ Nr. 14/2016 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E ADRESËS SË SHTETASVE SHQIPTARË QË JETOJNË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË