Dokumenta

Ligji nr. 8756, datë 26.3.2001 Per Emergjencat Civile

Postuar më: 17 Tetor 2017
Planëzimi dhe përballimi i emergjencave civile janë detyra të shtetit shqiptar që synon: a) parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga(...)