Prioritetet

Takim konsultues në Vlorë për Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Takim konsultues në Vlorë për Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

19 Shkurt 2018, Vlorë - Në vijim të takimeve konsultative dhe tryezave të rrumbullakëta, lidhur me hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020, më datë 19 shkurt, Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave zhvilloi një Tryezë të Rrumbullakët në Institucionin e Prefektit të qarkut Vlorë.

Fier: Takime ndërgjegjësuese për projektin "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt"

Fier: Takime ndërgjegjësuese për projektin "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt"

14-15 Shkurt 2018, Fier - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datën 14 dhe 15 shkurt zhvilluan takime informuese në qarkun e Fierit.

Migrimi i parregullt: Takime info-ndërgjegjësuese në Lezhë

Migrimi i parregullt: Takime info-ndërgjegjësuese në Lezhë

7 Shkurt 2018, Lezhë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datën 7 shkurt zhvilluan takime informuese në qarkun e Lezhës.
 

Vlora në kalendarin për ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile mbi migracionin e parregullt drejt BE

Vlora në kalendarin për ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile mbi migracionin e parregullt drejt BE

24-25 Janar 2018, Vlorë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 24 dhe 25 janar zhvilluan takime informuese në qarkun e Vlorës. 

Gjirokastër - Takim informues mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Gjirokastër - Takim informues mbi parandalimin e migracionit të parregullt

17-18 Janar 2018, Gjirokastër - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 17 dhe 18 janar zhvilluan takime informuese në qarkun e Gjirokastrës. 

Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë

Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë

20-21 Dhjetor, Korçë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 20 dhe 21 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Korçës.

Shkodër - Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Shkodër - Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt

13–14 Dhjetor, Shkodër – Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 13 dhe 14 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Shkodrës.

Kukës - Takimi ndërgjegjësues i radhës për projektin mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Kukës - Takimi ndërgjegjësues i radhës për projektin mbi parandalimin e migracionit të parregullt

5-6 Dhjetor, Qarku Kukës - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 5 dhe 6 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Kukësit.

Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

12 Dhjetor 2017, Ministri e Brendshme - Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Trajnimet "Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2"

Trajnimet "Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2"

21-23 Nëntor - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave (ZKKA)  në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare të Zhvillimit të Politikave të Migrimit (ICMPD) në datat 21-23 nëntor organizuan trajnimin treditor me temë "Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2)" .