Prioritetet

Baza Ligjore

Zyra e Koordinatorit Kombëtar kryen gjithë veprimtarinë e saj nëpërmjet Njësisë Antitrafik, strukturë e ngritur në bazë të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 203, datë 19.12.2005. Njësia Antitrafik përbëhet nga Drejtori i Njësisë Antitrafik dhe 4 Koordinatorë. Njësia Antitrafik drejtohet nga Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Personave dhe ka për detyrë të monitorojë dhe koordinojë të gjitha aktivitetet antitrafik në vend.

Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit

Marrëveshja e bashkëpunimit për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit të personave. 

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2017

RAPORT I DEPARTAMENTIT TË SHTETIT TË SHBA TRAFIKIMI I PERSONAVE

SHQIPËRIA (GRUPI 2)

Qeveria e Shqipërisë nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit;
megjithatë, po bën përpjekje domethënëse për ta bërë këtë.

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2016

ZYRA PËR MONITORIMIN DHE LUFTËN KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE
Raporti mbi trafikimin e personave për vitin 2016

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2014

2014 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (20 qershor 2014)

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2013

2013 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (19 qershor 2013)