Prioritetet

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2017

RAPORT I DEPARTAMENTIT TË SHTETIT TË SHBA TRAFIKIMI I PERSONAVE

SHQIPËRIA (GRUPI 2)

Qeveria e Shqipërisë nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit;
megjithatë, po bën përpjekje domethënëse për ta bërë këtë.

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2016

ZYRA PËR MONITORIMIN DHE LUFTËN KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE
Raporti mbi trafikimin e personave për vitin 2016

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2014

2014 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (20 qershor 2014)

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2013

2013 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (19 qershor 2013) 

Shkodër - Takime konsultuese për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Shkodër - Takime konsultuese për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

22 Shkurt 2018 - 22 Shkurt 2018, Shkodër -  Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave zhvilloi një tryezë të Rrumbullakët në  Institucionin e prefektit të qarkut Shkodër, lidhur me hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020.