Baza Ligjore

"Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit"

"Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit"

Qëllimi i studimit ishte mbledhja dhe analiza e informacionit mbi procesin e kontaktit, identifikimit dhe bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet ligjzbatuese, mbi përfshirjen e tyre në procesin e hetimit të trafikantëve dhe shfrytëzuesve, si dhe mbi efektet e këtyre proceseve në rehabilitimin edhe riintegrimin e viktimave, për të dhënë rekomandime të informuara mbi përmirësimin e procesit të identifikimit dhe bashkëpunimit.

Baza Ligjore

Zyra e Koordinatorit Kombëtar kryen gjithë veprimtarinë e saj nëpërmjet Njësisë Antitrafik, strukturë e ngritur në bazë të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 203, datë 19.12.2005. Njësia Antitrafik përbëhet nga Drejtori i Njësisë Antitrafik dhe 4 Koordinatorë. Njësia Antitrafik drejtohet nga Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Personave dhe ka për detyrë të monitorojë dhe koordinojë të gjitha aktivitetet antitrafik në vend.

Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit

Marrëveshja e bashkëpunimit për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit të personave.